Ερωτήσεις Χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ

Γράφτηκε από: demo
Κατηγορία: Προγράμματα

Ερωτήσεις Χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ

1. Τρόποι καταβολή της χρηματοδότησης. 

Ο συνήθης τρόπος καταβολής της επιδότησης είναι ο εξής:

  • Ο επενδυτής υλοποιεί και εξοφλεί με δικά του κεφάλαια τις δαπάνες. Στη συνέχεια καταθέτει τα απαιτούμενα παραστατικά στον αρμόδιο φορέα. Η  εξόφλησης των δαπανών πιστοποιείται μετά από έλεγχο –διοικητικό ή και επιτόπιο αναλόγως το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η επένδυση. Μετά τον έλεγχο, η επιδότηση πιστώνεται στο λογαριασμό του επενδυτή. Ο επενδυτής έχει δικαίωμα να ζητήσει και ενδιάμεση καταβολή – έλεγχο.

Άλλη επιλογή είναι η εξής:

  • Ο επενδυτής λαμβάνει προκαταβολή 40% της επιδότησης, εφόσον καταθέσει ισόποση εγγυητική επιστολή. Ένας άλλος τρόπος καταβολής της επιχορήγησης είναι η χρήση του Escrow Account.
2. Τι είναι ο λογαριασμός Escrow Account και πως λειτουργεί;

Ο Escrow Account είναι ένα ειδικός λογαριασμός του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων, που μπορεί να ανοίξει ο κάθε δικαιούχος μετά την οριστική του έγκριση. Σύμφωνα με τον συγκεκριμένο μηχανισμό, η επιχορήγηση που αναλογεί στον δικαιούχο για δαπάνες που έχουν υλοποιηθεί και τιμολογηθεί, καταβάλλεται άμεσα στους παρόχους ή προμηθευτές του.

Η εκταμίευση των πληρωμών προς τους παρόχους ή προμηθευτές των δικαιούχων γίνεται χωρίς την απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Για την ενεργοποίηση του λογαριασμού, ο δικαιούχος καταθέτει προκαταβολή 32€ πριν από την πρώτη Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης Δαπανών.

Σημειώνεται πως ο συγκεκριμένος λογαριασμός καλύπτει μόνο δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και όχι λειτουργικά έξοδα, όπως ενοίκια, ασφαλιστικές εισφορές κ.λπ., τα οποία ενδέχεται να επιδοτούνται σε ορισμένα προγράμματα.

3.Πότε είναι επιλέξιμος ο ΦΠΑ;

∆εν είναι επιλέξιμη η δαπάνη του ανακτήσιμου ΦΠΑ. Η δαπάνη για τον ΦΠΑ είναι επιλέξιμη μόνο εάν ο δικαιούχος δεν δικαιούται έκπτωση του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ. Ειδικότερα, είναι επιλέξιμη δαπάνη εφόσον βαρύνει δαπάνες που χρησιμοποιούνται για την άσκηση εξαιρούμενων ή απαλλασσόμενων του ΦΠΑ δραστηριοτήτων του δικαιούχου.

4.Έχω χρηματοδοτηθεί ξανά μέσω ΕΣΠΑ στο παρελθόν. Μπορώ να υποβάλλω αίτηση;

Σε περίπτωση όπου μια επιχείρηση έχει ήδη επιδοτηθεί στο παρελθόν, μπορεί να υποβάλει αίτηση, υπό τον περιορισμό του κανόνα De Minimis. Η ενεργοποίηση της αύξησης του ορίου έγινε από την 1η Ιανουαρίου 2024. Δείτε περισσότερα εδώ.

5.Επιχείρηση συνδεδεμένη ή συνεργαζόμενη.

Μια επιχείρηση, ως φορέας της επένδυσης, θεωρείται “συνδεδεμένη” με άλλες επιχειρήσεις, όταν οι μέτοχοί της επιχείρησης-φορέα συμμετέχουν, δηλαδή έχουν μετοχές, και σε άλλες επιχειρήσεις. Στις επιχειρήσεις αυτές μετράνε και οι ατομικές (δηλαδή η επιχείρηση που έχει ένα ελεύθερος επαγγελματίας). Για να διαπιστωθεί αν όντως υπάρχει σύνδεση ή συνεργασία των επιχειρήσεων, εξετάζεται το ποσοστό που με το οποίο συμμετέχουν οι μέτοχοι σε άλλες επιχειρήσεις και το αν το αντικείμενο δραστηριότητας των επιχειρήσεων είναι συναφές. Αναλόγως με το ποσοστό συμμετοχής και τη συνάφεια, η σύνδεση κατηγοριοποιείται ως εξής:

  • Ποσοστό κάτω από 25%->ανεξάρτητες επιχειρήσεις
  • Ποσοστό από 25% έως κάτω από 50%->συνεργαζόμενες, αναλόγως του αντικειμένου
  • Ποσοστό από 50% και πάνω-> συνδεδεμένες επιχειρήσεις αναλόγως του αντικειμένου.

Οι τρόποι σύνδεσης των επιχειρήσεων μπορεί να είναι ποικίλοι και πιο πολύπλοκοι. Έτσι εξετάζεται για τον υπολογισμό του μεγέθους της επιχείρησης (μικρή, μεσαία, μεγάλη) βάσει τζίρου και προσωπικού. Το μέγεθος μιας επιχείρησης είναι σημαντική καθώς μπορεί να επηρεάσει την επιλεξιμότητα της επιχείρησης ή να καθορίσει το ποσοστό της επιδότησης

6.∆εν έχω καθόλου κεφάλαιο. Μπορώ να κάνω αίτηση;

Για τη σωστή υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου καλό είναι να υπάρχει ένα 25% του προϋπολογισμού. Η υποβολή αποδεικτικών στοιχείων είναι υποχρεωτική για ορισμένα προγράμματα.

7.Είμαι κάτοικος ή υπήκοος εξωτερικού. Μπορώ να κάνω αίτηση για ΕΣΠΑ;

Ναι. Η ιδρυόμενη εταιρεία πρέπει να είναι ελληνική, με έδρα και ελληνικό ΑΦΜ.

8.Η επιχείρησή μου έχει χρέη στο δημόσιο ή/και στις τράπεζες. Μπορώ να λάβω επιδότηση;

Μια επιχείρηση που έχει χρέη μπορεί να υποβάλει αίτηση για επιχορήγηση. Βασική προϋπόθεση είναι να μην έχει προηγουμένως καθοριστεί ως προβληματική. Έτσι, σε περίπτωση χρεών προς το δημόσιο, η επιχορήγηση θα εκχωρηθεί απευθείας στον αρμόδιο φορέα του δημοσίου για την εξόφλησή τους. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζεται μέσω της απαίτησης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την απελευθέρωση της επιχορήγησης. Για τις τράπεζες δεν υπάρχει αντίστοιχη απαίτηση.

9.Τι είναι το De Minimis;

Ο κανόνας ορίζει τις συνολικές ενισχύσεις που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση (μαζί με τις συνδεδεμένες της) σε μια τριετία. Το ανώτατο όριο των είναι οι 300.000 ευρώ και 100.000€ για τις εταιρείες του κλάδου των μεταφορών. Ο κανόνας de minimis διέπει μεταξύ άλλων και το επενδυτικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ της Ελλάδας.

10.Δεν έχω τον ΚΑ∆ επένδυσης αλλά μπορώ να τον προσθέσω άμεσα. Μπορώ να υποβάλω αίτηση;

Ο επενδυτής έχει δικαίωμα να προσθέσει ΚΑ∆ επένδυσης πριν την υποβολή της αίτησης. Όμως, σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να προστεθεί ακόμα και πριν την πρώτη εκταμίευση. Βασική προϋπόθεση να είχε έστω ένα επιλέξιμο ΚΑ∆ πριν την προκήρυξη του προγράμματος. Σε κάποια προγράμματα δεν υπάρχει ούτε αυτή η απαίτηση.

Δείτε όλα τα ενεργά προγράμματα εδώ.  Το επίσημο site είναι εδώ.

Επικοινωνήστε μαζί μας να βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρηση σας.