Αποτιμήσεις Εταιρειών

It was Oscar Wilde who described a cynic as one who “knows the price of everything, but the value of nothing”.

Η αποτίμηση μιας επιχείρησης είναι η διαδικασία καθορισμού της οικονομικής αξίας της. Επενδύσεις, πώληση, συγχώνευση, αξιολόγηση επιχειρηματικής απόδοσης, φορολογικούς λόγους, ή για γενική κατανόηση της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης αποτελούν συνήθεις περιπτώσεις.

Η Σημασία της Αποτίμησης

Στο ρευστό οικονομικό περιβάλλον, οι διοικήσεις των εταιρειών οφείλουν να πραγματοποιούν, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, την αποτίμησης της επιχείρησης τους. Είναι το σημαντικότερο εργαλείο μέτρησης της αξίας της μέσα στην πολυπλοκότητας της αγοράς.

Η επιχειρηματική αβεβαιότητα και οι αστάθμητοι εξωτερικές παράγοντες διαμορφώνουν συνεχώς την τιμή (εύλογη αξία) του οικονομικού οργανισμού. Η ορθότερη προσέγγιση κατά τη διαδικασία της αποτίμησης αποφέρει σημαντικά οφέλη κατά λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Μέθοδοι αποτίμησης

Οι μέθοδοι αποτίμησης αναφέρονται στις διαδικασίες και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για να εκτιμηθεί η αξία μιας επιχείρησης ή ενός περιουσιακού στοιχείου. Οι μέθοδοι αυτές είναι σημαντικές για επιχειρηματίες, επενδυτές, και επαγγελματίες της χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Ορισμένες από τις κύριες μεθόδους αποτίμησης περιλαμβάνουν:

Αποτίμηση βάσει της Αξίας στην Αγορά (Market Approach). Η μέθοδος συγκρίνει την επιχείρηση με παρόμοιες επιχειρήσεις που έχουν πωληθεί πρόσφατα. Παράδειγμα αριθμητικών πολλαπλασιαστών είναι οι τιμή-κέρδη ανά μετοχή (Price-to-Earnings Ratio) ή οι κεφαλαιοποίηση προς πωλήσεις (Price-to-Sales Ratio).

Αποτίμηση βάσει των Εισοδηματικών Ροών (Income Approach). Επικεντρώνεται στην εκτίμηση των μελλοντικών εισοδηματικών ροών που αναμένεται να παράγει η επιχείρηση. Η καθαρή παρούσα αξία (Net Present Value – NPV) και η προεξόφληση ταμειακών ροών (Discounted Cash Flow – DCF) αποτελούν διεθνώς αναγνωρισμένα μοντέλα.

Αποτίμηση βάσει της Καθαρής Ενεργητικότητας (Asset Approach). Η μέθοδος επικεντρώνεται στην εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, όπως των κτιρίων, του εξοπλισμού, και των αποθεμάτων.  Συνήθως, συμπεριλαμβάνει την αξιολόγηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με την αντίστοιχη αγοραία αξία τους.

Οι παραπάνω μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα ή συνδυαστικά, ανάλογα με το πλαίσιο και τον σκοπό της αποτίμησης. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του είδους της επιχείρησης, της αγοράς, και των διαθέσιμων δεδομένων.

Οι Αριθμοδείκτες στην Αποτίμηση

Η χρήση αριθμοδεικτών (ή δεικτών) στις αποτιμήσεις επιχειρήσεων είναι σημαντική για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της οικονομικής απόδοσης και της υγείας μιας επιχείρησης. Η κατανόηση της κατάστασης της επιχείρησης βοηθάει τους επενδυτές, τους αναλυτές και τις διοικήσεις που τις χρησιμοποιούν. Οι αριθμοδείκτες που αναλύονται στις αποτιμήσεις διακρίνονται σε πέντε βασικές κατηγορίες:

  1. Αριθμοδείκτες Ρευστότητας
  2. Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας
  3. Αριθμοδείκτες Δανειακής Επιβάρυνσης
  4. Αριθμοδείκτες Απόδοσης ή Αποτελέσματος
  5. Αριθμοδείκτες Αγοραίας Αξίας ή Αποτίμησης

Η εταιρεία μας, διαθέτοντας γνώση στις διεθνείς μεθόδους αποτίμησης και εμπειρία σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΠΧΑ), είναι σε θέση να προσεγγίσει την αποτίμηση της επιχείρησής σας με ακρίβεια και να συμβάλει στη βελτίωσή της.