Ξενοδοχειακή κοστολόγηση

Οι ξενοδοχειακές μονάδες αποτελούν επιχειρήσεις υψηλής έντασης κεφαλαίου (capital intensive) , με σκοπό την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών μέσω πολλαπλών καναλιών διάθεσης. Η σύνθεση και ο συντονισμός όλων αυτών των παραγόντων έχει ως αποτέλεσμα την υιοθέτηση ορθής τιμολογιακής πολιτικής και την εξέταση των κοστολογικών ορίων. Οι διακυμάνσεις των πωλήσεων, μεταξύ τουριστικών περιόδων, οδηγούν προς την κατεύθυνση αυτή.

Ποιότητα ξενοδοχειακού προϊόντος

Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στη χώρα μας προσφέρουν ποικίλες και ποικιλόμορφες υπηρεσίες, και αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Η τοποθεσία, το φυσικό περιβάλλον αλλά και η φήμη της περιοχής είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν το πολυσύνθετο τουριστικό προϊόν. Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μια ξενοδοχειακής μονάδας έχει ως μόνο στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών. Έτσι, το επίπεδο της ποιότητας που λαμβάνει ο πελάτης έχει άμεση σχέση με το κόστος της ξενοδοχειακής μονάδας.

Τιμολογιακή Πολιτική

Σκοπός του προσδιορισμού του πραγματικού κόστους είναι η διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους για την καθορισμό της τιμολογιακής πολιτικής και των κοστολογικών ορίων του προϊόντος. Ο προσδιορισμό τους τους διασφαλίζει ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι βιώσιμες, ανταγωνιστικές και κερδοφόρες. Αυτό ενισχύεται μέσα από τον διαρκή έλεγχο των πραγματικών δαπανών της ξενοδοχειακής μονάδας. Με στόχο τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητα του προϊόντος και την ικανοποίηση των προτιμήσεων των πελατών.

Η υιοθέτηση της τιμολογιακής πολιτικής, ενισχύθηκε τα τελευταία χρόνια με την αύξηση των μεσαζόντων στην αλυσίδα διάθεσης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί η αλληλεπίδραση των ξενοδοχειακών μονάδων με τις προτιμήσεις του τελικού καταναλωτή κατά την διάρκεια της κράτησης.

Το λειτουργικό κόστος και μέθοδοι κοστολόγησης

Η επιλογή της κατάλληλής κοστολογικής μεθόδου έχει ένα κύριο στόχο. Την εξέταση της συμπεριφοράς του λειτουργικού κόστους των ξενοδοχειακών μονάδων στους μεταβαλλόμενους ρυθμούς δραστηριότητας. Η ύπαρξη μεγάλων επενδυμένων πόρων με σταθερή κοστολογική συμπεριφορά (κτίρια, διοικητικό προσωπικό κ.ο.κ.), δημιουργεί την «βάση» για τον προσδιορισμό του κατά μονάδα κόστους.

Στη βραχυχρόνια περίοδο, το κατά μονάδα κόστος, δεν μεταβάλλεται αναλογικά με το επίπεδο των δραστηριοτήτων. Έτσι, υπάρχει χαμηλή απορρόφηση της ικανότητας (unused capacity) των σταθερών εξόδων να παράγουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Στη μακροχρόνια περίοδο,  που οι ρυθμοί μεταβάλλονται, πρέπει να εξεταστεί η απόδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας μέσω της κοστολόγησης.

Κοστολογική Οργάνωση

Η κοστολογική οργάνωση αποτελεί την αναγκαία δομή για τον προσδιορισμό του πραγματικού κόστους έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικός ο έλεγχος των δαπανών και η άσκηση της τιμολογιακής πολιτικής. Tα βήματα που απαιτούνται για την ορθή δομή της κοστολόγησης:

  • Καθορίζουμε τα Κέντρα Κόστους
  • Καθορίζουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
  • Καθορίζουμε τα άμεσα και τα έμμεσα Γενικά έξοδα
  • Καθορίζουμε τον τρόπο επιμερισμού των εξόδων

Ο σχεδιασμός των παραπάνω βοηθάει την ξενοδοχειακή μονάδα να κατανείμει τόσο τα σταθερά όσα και τα μεταβλητά κόστη στο τελικό προϊόν.