Συμβουλευτική Επιχειρήσεων

Budget

cash

Εργαλείο σχεδιασμού

Ο προϋπολογισμός επιχειρήσεων (business budget) αποτελεί το εργαλείο για τη διαχείριση των οικονομικών πόρων μιας επιχείρησης. Είναι το σχέδιο που αναλύει λεπτομερώς τα αναμενόμενα έσοδα, έξοδα και κέρδη μιας επιχείρησης για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, συνήθως για ένα χρόνο. Ο σκοπός του προϋπολογισμού επιχειρήσεων είναι πολύπλευρος και περιλαμβάνει τους ακόλουθους στόχους:

 • Προγραμματισμός
 • Πρόβλεψη
 • Διαχείριση Πόρων
 • Λήψη Αποφάσεων
 • Παρακολούθηση και Έλεγχος
 • Επίτευξη Στρατηγικών Στόχων

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ο σκοπός είναι να καθοριστούν ρεαλιστικοί και αποδεκτοί στόχοι, με την συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσεων ανάμεσα στις ομάδες εργασίας να αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων.

Cash Flow Management

Κινητήριος δύναμη

Η ρευστότητα αποτελεί την κινητήριο δύναμη των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους. Είναι ένα από τα πιο βασικού στόχους του χρηματοοικονομικού προγραμματισμού. Μέσω αυτής απεικονίζεται κυρίως η αποτελεσματικότητα των λειτουργικών δραστηριοτήτων.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την απόδοση της επιχείρησής σας σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Αντιθέτως, η διαχείριση των χρηματικών διαθεσίμων διασφαλίζει τη σταθερότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η παρακολούθηση του κεφαλαίου κίνησης αποτελεί βασικό σημείο διαχείρισης των χρηματοοικονομικών ροών και εξασφαλίζει την κατάλληλη κάλυψη των λειτουργικών αναγκών.

Οι σύμβουλοί μας προβλέπουν τους κινδύνους από τις λειτουργικές δραστηριότητες και σε μακροοικονομικό επίπεδο, επιδιώκοντας την αντιστάθμιση τους με κατάλληλες πολιτικές.

nconsulting5

Πιστοληπτική Διαβάθμιση (Credit Rating)

risk

Αξιολόγηση

Το σύστημα αξιολόγησης πιστοληπτικής διαβάθμισης επιχειρήσεων αναλύει την οικονομική τους ικανότητα και εξετάζει το βαθμό έκθεση τους σε ρίσκο. Οι αξιολογήσεις παρέχουν πληροφορίες σε επενδυτές, πιστωτές και άλλους φορείς σχετικά με την χρηματοοικονομική κατάσταση και σταθερότητα μιας επιχείρησης. Άρα εξετάζουν αν μπορεί η επιχείρηση να εκπληρώσεις τις οικονομικές της υποχρεώσεις και να αποπληρώσει τα δάνεια της. Επιπροσθέτως, εξετάζουν το επίπεδο του κόστους δανεισμού  άρα και τη δυνητική πρόσβασή στην αγορά κεφαλαίων.

Οι δείκτες βιωσιμότητας του χρέους και οι δείκτες πιστοληπτικής διαβάθμισης χρησιμοποιούν εξειδικευμένες μεθόδους και προσεγγίσεις για την παρακολούθησή τους ως κριτήρια συμμόρφωσης σχετικά με τις δανειακές υποχρεώσεις. Η ομάδα μας διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία για να σας βοηθήσει στη διαμόρφωση μιας βελτιωμένης πιστοληπτικής διαβάθμισης, παρακολουθώντας τακτικά αυτούς τους σημαντικούς δείκτες.

Συγχωνεύσεις και Εξαγορές

Στρατηγικός σχεδιασμός

Ο στρατηγικός σχεδιασμός αποτελεί κυρίως τέτοιες επιχειρηματικές κινήσεις που έχουν ως στόχο την επίτευξη των στρατηγικών σχεδίων των εταιρειών. Η επίτευξη οικονομιών κλίμακας μέσω της μείωσης κόστους και η ενίσχυση έναντι του ανταγωνισμού είναι τα βασικότερα πλεονεκτήματα που αποφέρουν. Η μοντελοποίηση (financial modelling) των δεδομένων αποτελεί το εργαλείο τέτοιων επιχειρηματικών κινήσεων. Κατά την αξιολόγηση αυτών των κινήσεων, πρέπει να λάβουμε υπόψη τα εξής:

 • Θα δημιουργήσει μελλοντική αξία στους μετόχους επενδυτές;
 • Ποιες θα είναι οι πηγές χρηματοδοτήσεις κατά την εξαγορά;
 • Πόση αύξηση των λειτουργικών χρηματικών ροών θα επιφέρει;

Η μοντελοποίηση (financial modelling) των χρηματοοικονομικών δεδομένων πριν από την τελική λήψη αποφάσεων, μπορεί να εξηγήσει τις παραπάνω ερωτήσεις. Η ομάδα μας είναι πιστοποιημένη από διεθνείς οργανισμούς για την κατάρτιση των συγκεκριμένων μοντέλων.

nc-cover1

Επιχειρηματικό Πλάνο (Business Plan)

nconsulting4

Σχέδιο δράσης

Ένα επιχειρηματικό πλάνο είναι σημαντικό εργαλείο που χρησιμοποιείται από επιχειρηματίες και επιχειρήσεις για να καταγράψουν και να περιγράψουν τη στρατηγική, τους στόχους και το σχέδιο δράσης τους για το μέλλον.

Η χρήση ενός δομημένου επιχειρηματικού πλάνου έχει πολλούς σκοπούς. Ενδεικτικά παραδείγματα, η αναζήτηση χρηματοδότησης, η καθοδήγηση της επιχείρησης στη διάρκεια της ανάπτυξης της και η αξιολόγηση της απόδοσης της. Πρέπει να είναι σαφές, ρεαλιστικό και επαρκώς τεκμηριωμένο. Με αποτέλεσμα, να βοηθήσει την επιχείρηση να καθορίσει την κατεύθυνσή της και να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και ευκαιρίες που προκύπτουν.

 • Παρακολούθηση και Έλεγχος (Monitoring and Control)
 • Επίτευξη Στόχων (Achieving Goals)
 • Κινδύνοι και Ευκαιρίες (Risks and Opportunities)
 • Βιωσιμότητα (Sustainability)
 • Προκλήσεις (Challenges)

Υπηρεσία Οικονομικού Διευθυντή

Πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο εξωτερικό διαθέτουν την Οικονομική Διεύθυνση σε εξωτερικούς συνεργάτες. Το όφελος  είναι σημαντικό λόγω της συγκέντρωσης τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης στις χρηματοοικονικές δραστηριότητες, επιταχύνοντας σημαντικά τη μείωση του κόστους .

Η πολυετή εμπειρία την ομάδας μας σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους θα προσθέσει τεχνογνωσία και θα δημιουργήσει αξία στην επίτευξη των χρηματοοικονομικών στόχων της εταιρεία σας.

nconsulting12