Οικονομοτεχνικές Αναλύσεις

Στην N Consulting, πιστεύουμε ότι η αξιολόγηση της οικονομικής απόδοσης μιας επιχείρησης είναι κρίσιμη για την επιτυχία της. Ισχυρά εργαλεία για τον έλεγχο της απόδοσης αποτελούν οι οικονομοτεχνικές αναλύσεις. Αυτά τα εργαλεία επιτρέπουν στις επιχειρήσεις, την κατανόηση της τρέχουσα κατάστασή τους, την αναγνώριση ενδεχόμενων προβλημάτων και ευκαιριών. Αυτό είναι κρίσιμο για τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη μιας επιχείρησης στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο.

  • Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων (Z-Score). Αυτή η ανάλυση μετρά την οικονομική υγεία μιας επιχείρησης και μπορεί να προβλέψει εάν υπάρχει κίνδυνος πτώχευσης.
  • EVA (Economic Value Added). Το EVA είναι μια μέτρηση που υπολογίζει την πραγματική απόδοση μιας επιχείρησης σε σχέση με το κόστος του κεφαλαίου της.
  • Budgeting και Cash Flow Management. Η διαχείριση του προϋπολογισμού και των χρηματικών ροών είναι ουσιώδης για τη διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας και βιωσιμότητας.
  • Ανάλυση SWOT. Η ανάλυση SWOT βοηθά στην αναγνώριση των δυνατοτήτων, των αδυναμιών, των ευκαιριών και των απειλών μιας επιχείρησης.
  • Ανάλυση Νεκρού Σημείου. Επιτρέπει στην επιχείρηση να προσδιορίσει το ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο πωλήσεων, έτσι ώστε να καλύψουν τις λειτουργικές δαπάνες.
  • Επιχειρηματικά Σχέδια – Μελέτη Σκοπιμότητας. Η εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων και μελετών σκοπιμότητας βοηθά στον σχεδιασμό της μελλοντικής ανάπτυξης της επιχείρησης και την αξιολόγηση της βιωσιμότητας νέων επιχειρηματικών ευκαιριών.

Παραμένουμε στη διάθεση σας ώστε να κατανοήσουμε το πρόβλημα σας και να σας προτείνουμε την κατάλληλη οικονομοτεχνική ανάλυση.