Οργάνωση Επιχειρήσεων

Στην N Consulting, κατανοούμε ότι η οργάνωση μιας επιχείρησης είναι η βάση για την επιτυχία. Είναι ένα κρίσιμο στάδιο που απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και ορθολογιστική διαχείριση. Αποτελεί το θεμέλιο λίθο για την επίτευξη των στόχων και την ανάπτυξη της επιχείρησης σας. Η ανίχνευση νέων ευκαιριών και η διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος απαιτούν προσαρμογές των εσωτερικών διαδικασιών λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων. Οι υπηρεσίες που παρέχουμε περιλαμβάνουν:

 • Παρακολούθηση Λειτουργικού Κόστους: Ο έλεγχος των λειτουργικών δαπανών είναι σημαντικός για τη διατήρηση της οικονομικής ευμάρειας της επιχείρησης. Η αποτελεσματική παρακολούθηση και διαχείριση του λειτουργικού κόστους μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του κόστους και την αύξηση των κερδών.
 • Οικονομικές αναφορές: Η χρήση νέων τεχνολογιών για τον έλεγχο της οικονομικής απόδοσης είναι ουσιώδης. Οι οικονομικές αναφορές παρέχουν στη διοίκηση την απαραίτητη ενημέρωση για την υγεία της επιχείρησης και την λειτουργική απόδοση.
 • Εφαρμογή ERP: Η επιλογή και ο σχεδιασμός λογισμικού ERP είναι σημαντικοί για την ολοκληρωμένη διαχείριση των οικονομικών και λογιστικών διαδικασιών.
 • Παρακολούθηση Συστημάτων Eφοδιασμού (logistics): Η βελτιστοποίηση της διαχείρισης των προμηθειών είναι κρίσιμη για τη μείωση του κόστους και την εξασφάλιση της αξιοπιστίας του εφοδιασμού.

 

Παρακολούθηση Λειτουργικού Κόστους

Η παρακολούθηση του λειτουργικού κόστους επικεντρώνεται στα έξοδα της επιχείρησης (κόστη παραγωγής, προσωπικού, ενοικίασης χώρων, ενέργειας και συντήρησης). Έτσι,  βοηθά την επιχείρηση να διατηρεί την οικονομική της ευμάρεια και να λαμβάνει αποφάσεις για τη βελτίωση της απόδοσής της. Αποτέλεσμα της συστηματικής παρακολούθησης είναι να μπορείτε να αναγνωρίσετε τις ευκαιρίες για εξοικονόμηση χρημάτων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς σας.

Εδώ είναι μερικά βήματα για την αποτελεσματική παρακολούθηση του λειτουργικού κόστους:

 • Καθορισμός Κατηγοριών Κόστους. Να καθορίσετε τις κατηγορίες κόστους στην επιχείρησή σας. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν το κόστος εργασίας, τα κόστη ενοικίασης, το κόστος ενέργειας, τα κόστη αποθήκευσης και άλλα.
 • Συλλογή Δεδομένων. Να συλλέξετε δεδομένα σχετικά με αυτές τις κατηγορίες. Έτσι, τα δεδομένα μπορούν να περιλαμβάνουν αποδείξεις, λογαριασμούς, και άλλες οικονομικές πληροφορίες.
 • Καθορισμός Μετρήσεων. Δημιουργία μετρήσεων απόδοσης για κάθε κατηγορία κόστους, όπως το κόστος ανά μονάδα παραγωγής ή τον μέσο όρο του κόστους εργασίας ανά εργαζόμενο.
 • Χρήση Λογισμικού Διαχείρισης Κόστους. Να χρησιμοποιήσετε πλατφόρμες διαχείρισης κόστους για αυτοματοποίηση της παρακολούθησης και δημιουργία αναφορών.
 • Παρακολούθηση σε Πραγματικό Χρόνο. Να παρακολουθήσετε, σε πραγματικό χρόνο, τα κόστη  όπου είναι δυνατόν, έτσι ώστε να αντιδράτε άμεσα σε αλλαγές ή ανωμαλίες.
 • Συγκρίσεις και Αναλύσεις. Δημιουργία συγκρίσεων με τις προηγούμενες περιόδους και τους ανταγωνιστές σας έτσι ώστε να αναλύσετε τα δεδομένα.
 • Προγραμματισμός Προϋπολογισμού. Δημιουργία προϋπολογισμού για το λειτουργικό κόστος βασισμένο στα δεδομένα που έχετε συλλέξει έτσι ώστε να παρακολουθείτε την πρόοδο προς την εκπλήρωσή του.

 

Οικονομικές αναφορές 

Οι οικονομικές αναφορές είναι κρίσιμα εργαλεία για τη διαχείριση της οικονομικής απόδοσης και τη λήψη αποφάσεων σε μια επιχείρηση. Η λογιστική και το οικονομικό μοντέλο της επιχείρησης παρέχουν τα απαραίτητα δεδομένα και τις κατάλληλες πληροφορίες. Έτσι, οι οικονομικές αναφορές είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της διαφάνειας, της χρηματοοικονομικής σταθερότητας, και την επιτυχίας μιας επιχείρησης. Εξυπηρετούν πολλούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

 • Διαχείριση Οικονομικής Απόδοσης. Οι οικονομικές αναφορές παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των κέρδων, των ζημιών και του καθαρού εισοδήματος.
 • Λήψη Αποφάσεων. Οι οικονομικές αναφορές παρέχουν τις πληροφορίες που χρειάζονται οι διοικήσεις για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την επένδυση, τον προϋπολογισμό, την ανάπτυξη, και άλλα σημαντικά θέματα.
 • Παρακολούθηση Απόδοσης. Επιτρέπουν την εξέλιξη της απόδοσης της επιχείρησής , σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Προβλέψεις και Στρατηγικός Σχεδιασμός. Δημιουργία προβλέψεων για το μέλλον έτσι ώστε να αναπτύξουν στρατηγικούς σχεδιασμούς. Σας βοηθάμε στην αναζήτηση των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων και επιδοτούμενων προγραμμάτων.
 • Παρακολούθηση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Οι οικονομικές αναφορές περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσεως, τις καταστάσεις χρηματικών ροών και τον πίνακα κατάστασης ιδίων κεφαλαίων.
 • Συμμόρφωση και Αναφορά σε Επενδυτές. Παραγωγή οικονομικών αναφορών για σκοπούς συμμόρφωσης και για να προσέλκυση επενδυτών.

Εφαρμογή ERP

Οι ενοποιημένες εφαρμογές διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων (ERP) προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις. Μερικά από αυτά είναι η βελτίωση της απόδοσης των επιχειρήσεων και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο. Κάποια από τα κύρια πλεονεκτήματά τους περιλαμβάνουν:

 • Ολοκληρωμένη Διαχείριση: Το ERP ενσωματώνει τις διάφορες λειτουργίες σε ένα κοινό σύστημα έτσι ώστε να επιτρέπει τη συνολική ενοποίηση των διαδικασιών και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας.
 • Αυξημένη Παραγωγικότητα: Οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες που προσφέρουν τα ERP εξοικονομούν χρόνο και πόρους, βοηθώντας έτσι στην αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού.
 • Βελτιωμένη Εποπτεία και Αναφορά: Παρέχουν πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες και αναφορές σε πραγματικό χρόνο, συνεπώς οι διαχειριστές να λαμβάνουν γρήγορες και ενημερωμένες αποφάσεις.
 • Βελτιωμένη Διαχείριση Αποθεμάτων: Επιτύχετε ακριβή παρακολούθηση των αποθεμάτων έτσι ώστε επιδιώξτε την συστηματική βελτιστοποίηση της διαχείρισής τους.
 • Καλύτερη Εξυπηρέτηση Πελατών: Η ενοποιημένη προσέγγιση των πελατών σας επιτρέπει να παρέχετε καλύτερη εξυπηρέτηση και να αυξήσετε την ικανοποίησή τους.
 • Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα: Η εφαρμογή ERP μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω βελτιωμένης αποτελεσματικότητας και ευελιξίας.
 • Μείωση Λαθών: Οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες μειώνουν τον ανθρώπινο παράγοντα στις επιχειρηματικές διαδικασίες, μειώνοντας τα λάθη και τις ανθρώπινες αποτυχίες.

Παρακολούθηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics)

Τα συστήματα εφοδιασμού αποτελούν κρίσιμο στοιχείο για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής και αδιάλειπτης λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας της επιχείρησής σας. Αυτό συμβάλλει στη διασφάλιση της σταθερότητας και της αποδοτικότητας της. Η προσοχή στη λεπτομέρεια και η διαρκής προσαρμογή, μέσω της συστηματικής παρακολούθηση των συστημάτων εφοδιασμού, είναι απαιτητική. Αυτό οδηγεί στην προετοιμασία σε τυχόν ριζικές αλλαγές στο περιβάλλον της επιχείρησής σας.

Εδώ είναι μερικά βήματα και στρατηγικές για την αποτελεσματική παρακολούθηση των συστημάτων εφοδιασμού:

 • Επιλογή Κατάλληλων Μετρήσεων. Ορισμός ποιοτικών μετρήσεων και δεικτών απόδοσης με στόχο τη συγκεντρωτική απεικόνιση της απόδοσης.
 • Χρήση Λογισμικού Εφοδιαστικής Αλυσίδας (SCM): Αυτά τα εργαλεία παρέχουν αναφορές και διαγράμματα με στόχο την παρακολούθηση της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • Επικοινωνία με Προμηθευτές: Διατήρηση ανοιχτών γραμμών επικοινωνίας με τους προμηθευτές σας
 • Αποθέματα και Αποθήκευση: Παρακολούθηση των επίπεδων των αποθεμάτων και τη διαχείριση των αποθηκών σας έτσι ώστε να διασφαλίσετε ότι δεν υπάρχουν υπερβολικές αποθηκεύσεις ή έλλειψη αποθεμάτων.
 • Παρακολούθηση Κόστους. Παρακολουθήστε τα διάφορα κόστη που συνδέονται με τον εφοδιασμό, όπως μεταφορικά, αποθήκευση, και κατανάλωση ενέργειας, και αναζητήστε τρόπους για την εξοικονόμηση χρημάτων.
 • Σχεδιασμός για το Μέλλον. Μακροπρόθεσμη οπτική με προετοιμασία για αλλαγές στη ζήτηση, την τιμή των προϊόντων, και άλλες εξελίξεις στην αγορά.
 • Ενσωμάτωση Τεχνολογίας. Χρησιμοποίηση της τεχνολογίας, όπως αυτόματη αναγνώριση δεδομένων (RFID), για την παρακολούθηση των αποθεμάτων και τη βελτίωση της ακρίβειας των δεδομένων.

 

Είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε μαζί σας και να υλοποιήσουμε οποιαδήποτε εσωτερική διεργασία χρειάζεται βελτίωση.