Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα 2ος Κύκλος

Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα 2ος Κύκλος

Σκοπός του καθεστώτος είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων είναι η 01/06/2023 και η ημερομηνία λήξης η 29/12/2023.

Δυνητικοί Δικαιούχοι

Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και ειδικότερα να πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
• Δημιουργία νέας μονάδας.
• Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
• Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν.
• Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Ένταση Ενίσχυσης

Στα επενδυτικά σχέδια παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:
• Φορολογική απαλλαγή
• Επιχορήγηση
• Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
• Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

Επιλέξιμες Δαπάνες

α. επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού

• Την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, και για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
• Την αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός επιχειρηματικής εγκατάστασης.
• Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
• Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός περιέρχεται στην κυριότητα του μισθωτή, κατά τη λήξη της σύμβασης.
• Τον εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια, και μηχανολογικών εγκαταστάσεων,

β. επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού

• Τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.
• Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.
• Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης.

Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

• Τις δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ. Οι δαπάνες αυτές αφορούν σε μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά σχέδια νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
• Τις δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων.
• Τις δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων.
• Τις δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση.
• Τις δαπάνες για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις.
• Τις δαπάνες για επενδυτικές ενισχύσεις.

Ποσοστά Επιδότησης