Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Γράφτηκε από: demo
Κατηγορία: Προγράμματα

Δράση: Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Η δράση είναι ενεργή σε όλες τις Περιφέρειες εκτός Αττικής και Νοτίου Αιγαίου.

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός από 30.000€ έως και 200.000€

Ποσοστό επιχορήγησης: έως 40%

Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Δικαιούχοι: Υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες:

Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση,
Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ
Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης
Να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες)
Εξοπλισμός (GREEN)
Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding
Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
Τεχνικές Μελέτες & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Μεταφορικά Μέσα (GREEN) – Υποχρεωτικά ηλεκτρικά οχήματα
Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων – (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ )

Έμμεσες δαπάνες

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης: 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Δείτε Περισσότερα εδω: Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας να βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρηση σας.