Κοστολόγηση Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών

Γράφτηκε από: demo
Κατηγορία: Νεα

Χρηματοοικονομικοί Στόχοι

Οι ξενοδοχειακές μονάδες, από χρηματοοικονομικής άποψης, αποτελούν επιχειρήσεις εντάσεως κεφαλαίου (capital intensive). Οι επιχειρήσεις αυτές απαιτούν υψηλό αρχικό κεφάλαιο ώστε να ξεκινήσουν να λειτουργούν, σε αντίθεση με άλλες επιχειρήσεις που απαιτούν μεγαλύτερο κεφάλαιο κίνησης. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες πρέπει να επενδύουν σε εμπορεύματα για να καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών τους. Συνεπώς η επίτευξη των λειτουργικών στόχων είναι άμεσα συνυφασμένη με την αποπληρωμή των κεφαλαίων που αντλήθηκαν. Είτε μέσω τραπεζικού δανεισμού είτε μέσω κεφαλαίων από τους μετόχους. Έτσι, οι χρηματοοικονομικοί στόχοι είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τη λειτουργική απόδοση και την ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών. Αυτό το κομμάτι καλύπτεται από την κοστολόγηση, η οποία κυρίως βασίζεται στα λογιστικά βιβλία των επιχειρήσεων.

Διακριτή Διάρθρωση Τμημάτων και κοστολογική οργάνωση

Οι ξενοδοχειακές μονάδες υποχρεούνται να διαθέτουν λεπτομερές οργανόγραμμα και καθορισμένες λειτουργικές δομές. Αυτό συμβαίνει διότι οι υπηρεσίες ή τα προϊόντα που παρέχουν είναι συνδεδεμένες με τις καθημερινές λειτουργικές δραστηριότητές τους. Αυτά αποτελούν τη βάση της  κοστολογικής οργάνωσης και συμπεριφοράς των τμημάτων τα οποία διακρίνονται κυρίως σε δύο κατηγορίες: λειτουργικά και μη λειτουργικά τμήματα. Τα τμήματα αυτά μπορεί να φέρουν (φορείς κόστους) είτε σταθερά είτε μεταβλητά έξοδα, τα οποία εν συνεχεία θα ενσωματωθούν στο τελικό κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων. Έτσι μέσω της σύγκρισης τελικών μονάδων υπηρεσιών ή/και προϊόντων προς το τελικό κόστος, εξάγεται το κατά μονάδα κόστος εκφρασμένο σε χρηματική αξία.

Σκοπός κοστολόγησης  και επιχειρησιακές πολιτικές

Οι αντικειμενικοί στόχοι της κοστολόγηση επικεντρώνονται ως εξής:

  • Πραγματικό κόστος ανά προϊόν (κατά μονάδα κόστος)
  • Ανάλυση κόστους για εξαγωγή συμπερασμάτων, για την ορθολογική διοίκηση.

Μέσω της εξαγωγής των συμπερασμάτων, αντικειμενικός σκοπός της κοστολόγησης είναι να αναλύσει την σύνθεση του έτσι ώστε να επιτύχει:

  • Ορθή τιμολογιακή πολιτική
  • Άσκηση ελέγχου με βάση τις προϋπολογιστικές δαπάνες
  • Καθορισμός άριστου βαθμού απασχόλησης μέσω ανάλυσης ποσοτικών δεδομένων.

Να σημειωθεί ότι το κατά μονάδα κόστος θα πρέπει να λειτουργεί ως στόχος ή ως μέτρο σύγκρισης και όχι αριθμός χάραξης πολιτικής. Σε αυτό συμβάλλει τα συνεχώς μεταβαλλόμενα δεδομένα και φυσικά  ο συνεχής ανταγωνισμός.

Μέθοδος Κοστολόγησης Ξενοδοχειακού προϊόντος

Τα ξενοδοχειακά προϊόντα και υπηρεσίες δεν παρουσιάζουν ομοιογένεια. Στην ξενοδοχειακή κοστολόγηση με τον όρο ομοιογένεια  συγκεντρώνεται η σχέση αιτίας – αιτιατού μεταξύ της δραστηριότητας (στοιχείο κόστους) και του φορέα κόστους.

Οι πιο διαδεδομένες μέθοδοι κοστολόγησης παρουσιάζονται παρακάτω:

  • Κοστολόγηση εξατομικευμένης παραγωγής ή κοστολόγηση κατά παραγγελία

Έχει εφαρμογή σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των εξατομικευμένων παραγγελιών, οι οποίες εξασφαλίζονται μέσω της ανάληψης ιδιωτικών και δημόσιων έργων και διαγωνισμών, παραγγελιών πελατών ή παρτίδων παραγωγής κατά παραγγελία. Έτσι, η κοστολόγηση κατά παραγγελία περιλαμβάνει κοστολογήσεις έργου, σύμβασης και παρτίδας.

  • Κοστολόγηση Κατά Διαδικασία (Activity-based-costing ή ABC)

Έχει εφαρμογή σε επιχειρήσεις όπου η παραγωγική διαδικασία μπορεί να διαιρεθεί σε παράλληλες διαδικασίες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και η παραγωγή συμπαραγώγων ή υποπροϊόντων.

  • Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής

Έχει εφαρμογή σε επιχειρήσεις παροχής ομοειδών υπηρεσιών. Σύμφωνα με τη μέθοδο, η μέτρηση του κόστους είναι το αποτέλεσμα μίας σειράς συνεχόμενων ή επαναλαμβανόμενων λειτουργιών.

Η πιο κατάλληλη μέθοδος, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία και τις διεθνείς χρηματοοικονομικές πρακτικές, θεωρείται η ABC. Η ABC (Activity-Based-Costing) χρησιμοποιεί ως στοιχεία για τον υπολογισμό τις διανυκτερεύσεις, τον αριθμό των πωλήσεων, τον όγκο των πωλήσεων κ.ο.κ. Δηλαδή χρησιμοποιεί πραγματικά στοιχεία για την κοστολόγηση των ξενοδοχειακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Προσφέρουμε δωρεάν καθοδήγηση για την προετοιμασία της επιχείρησης σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας +302104444365.

Επικοινωνήστε μαζί μας να βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρηση σας.