Νέα Επιχειρηματικότητα για 1.900 ωφελούμενους

Η Δράση αφορά σε 1.900 νέες επιχειρήσεις που έχουν δημιουργήσει πρώην άνεργοι ηλικίας 30-55 ετών από 01/01/2022 έως και 16/10/2023. Έμφαση θα δοθεί στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή οικονομία.

Το κατ’ αποκοπή ποσό ενίσχυσης ανέρχεται σε 14.800€ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις μέσα σε 12 μήνες:

– 1η δόση ύψους 4.000€
– 2η δόση ύψους 5.400€
– 3η δόση ύψους 5.400€

Αφορά τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης και Στερεάς Ελλάδας.
Οι ωφελούμενοι πρέπει σωρευτικά να εκπληρώνουν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
-Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 30 έως 55 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος ηλικίας και να διανύουν το 56ο) έως την ημερομηνία έναρξής τους στη ΔΟΥ.
-Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης
-Να έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ (μετά την 01/01/2022 και υποχρεωτικά ως 16/10/2023.
-Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής σε ισχύ τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.
-Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
-Να λειτουργούν νόμιμα και εντός των επιλέξιμων Περιφερειών.
-Οι δυνητικοί ωφελούμενοι εντάσσονται στη δράση είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες, είτε ως μέλη νομικών οντοτήτων, με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ και Συνεταιρισμός εργαζομένων. Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συσταθεί από εταίρους πρώην ανέργους που ασκούν τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, κατέχουν το 51% του εταιρικού μεριδίου και είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησης.
-Δεν εντάσσονται στη δράση όσοι ωφελούμενοι είχαν ενταχθεί σε προηγούμενες δράσεις Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ) της Δ.ΥΠ.Α.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης ορίζεται η 23/10/2023 και ως ημερομηνία λήξης υποβολής ορίζεται η 01/12/2023.

Προσφέρουμε δωρεάν καθοδήγηση πριν την υποβολή της αίτησης.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας +302104444365.