Ίδρυση επιχείρησης από ανέργους στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Ίδρυση επιχείρησης από ανέργους στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια από 10.000€ έως 50.000€
Ποσοστό ενίσχυσης: από 80% έως 100% (εφόσον περιλαμβάνονται δαπάνες προσωπικού τουλάχιστον 1 ΕΜΕ)
Αιτήσεις από 04/03/2024 έως 14/05/2024
Επιλέξιμες δαπάνες
-Δαπάνες προσωπικού
-Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων
-Δαπάνες για Κτήρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο
-Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών
-Λειτουργικές Δαπάνες
-Δαπάνες Λογισμικού
-Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσης
-Έμμεσες Δαπάνες
Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις που πρόκειται να συσταθούν από ανέργους συναφούς με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών):
-μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης,
-οι μέτοχοι τους είναι για τουλάχιστον 3 μήνες πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και έως την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων στην ΔΥΠΑ.
-Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας αποκλειστικά σε συναφείς με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ και σε επιλέξιμους ΚΑΔ

-Να μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Προσφέρουμε δωρεάν καθοδήγηση πριν την υποβολή της αίτησης. Μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας +302104444365.