Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων μέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης

Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων μέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης

Δημοσιεύτηκε η δράση “Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων, μέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης”. Αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δύναται να ανέλθει έως και 90.000€, για συμμετοχή σε τουλάχιστον δύο (2) επαγγελματικές εκθέσεις ως εκθέτης, με μέγιστο επιχορηγούμενο Προϋπολογισμό για κάθε συμμετοχή σε έκθεση 45.000 €.

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

07.11. Συμμετοχή σε Επαγγελματικές εκθέσεις ως εκθέτης στην Ελλάδα. (μέγιστο 89.000€)

07.12. Συμμετοχή σε Επαγγελματικές εκθέσεις ως εκθέτης στο εξωτερικό. (μέγιστο 89.000€)

04.21. Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης επενδύσεων (μέγιστο 1.000€)

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Δικαιούχοι της δράσης “Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων, μέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης” δύναται να είναι υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις,  οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης  χρηματοδότησης:

  • Έχουν τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.
  • Δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που
    συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα II EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).
  • Διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης
  • Παράγουν/μεταποιούν ήδη τα προς έκθεση προϊόντα.
  • Διαθέτουν επιλέξιμους ΚΑΔ οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα/υπηρεσίες που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εκθέσεις.

Επιλέξιμες Δαπάνες

07.11. Συμμετοχή σε Επαγγελματικές εκθέσεις ως εκθέτης στην Ελλάδα.

Είδος Δαπάνης                                                                                             Όρια Δαπάνης

Βασικά Κόστη Εγκατάστασης Περιπτέρου                                                            7.500

Σχεδιασμός Περιπτέρου                                                                                             2.500  

Εξοπλισμός Περιπτέρου                                                                                            12.500

Υπηρεσίες Μεταφοράς και Ασφάλισης εμπορευμάτων                                       4.500

Δαπάνες Μετακίνησης, Διαμονής, Διατροφής                                                       5.000

Υπηρεσίες Επικοινωνίας στο Περίπτερο                                                               12.500

 

07.12. Συμμετοχή σε Επαγγελματικές εκθέσεις ως εκθέτης στο εξωτερικό.

Είδος Δαπάνης                                                                                             Όρια Δαπάνης

Βασικά Κόστη Εγκατάστασης Περιπτέρου                                                             7.500

Σχεδιασμός Περιπτέρου                                                                                             2.500

Εξοπλισμός Περιπτέρου                                                                                            12.500

Υπηρεσίες Μεταφοράς και Ασφάλισης εμπορευμάτων                                             4.500

Δαπάνες Μετακίνησης, Διαμονής, Διατροφής                                                           5.000

Υπηρεσίες Επικοινωνίας στο Περίπτερο                                                                   12.500

 

04.21. Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης επενδύσεων

Είδος Δαπάνης                                                                                             Όρια Δαπάνης

Υπηρεσίες διαχείρισης και παρακολούθησης υλοποίησης έργου                           500

Ο οδηγός του προγράμματος εδώ.

Προσφέρουμε δωρεάν καθοδήγηση πριν την υποβολή της αίτησης και τη σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας +302104444365.